Privacy en klachten

Privacy beleid

Praktijk Berkers hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om mt jouw persoonsgegevens. Praktijk Berkers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval
- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
- verwerken van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming (en/of van je ouders) als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw gegevens gewaarborgd is
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens , je hierop wijzen en deze te respecteren.

Als praktijk Berkers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacybeleid vragen hebt hierover en contact wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens op deze website.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens (doelstelling verwerken persoonsgegevens)?
- wij krijgen de verwijzing van jouw huisarts of een andere gecertificeerde instelling zoals Bureau Jeugdzorg
- je kunt ook een contactformulier invullen de website om contact te leggen
- we maken een patiëntendossier voor je aan zodra de behandeling begint (EPD). Dit EPD voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.
- we vragen een indicatie voor je aan bij de gemeente zodat de behandeling betaald wordt
- je wordt behandeld voor de klacht waarmee je bij praktijk Berkers komt
- aan het einde van de behandeling krijgt de verwijzer een afsluitbrief.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- naast je naam, adres, geboortedatum hebben we ook je persoonsnummer (BSN) nodig. Bij de eerste afspraak vragen we je om jouw ID mee te nemen zodat we kunnen controleren of jij dit ook daadwerkelijk bent.
- de verwijzer vult op de brief in waarvoor je verwezen wordt. Dit is gezondheidsinformatie, bijvoorbeeld dat je misschien wel een depressie hebt
- in het EPD zullen we naast bovenstaande informatie ook dingen schrijven die jij vertelt in de gesprekken. Deze informatie wordt nooit gedeeld met anderen, maar is wel nodig om jou goed te kunnen behandelen.
- na het afsluiten van de behandeling wordt een korte brief geschreven over de behandeling aan jouw verwijzer. Hierin staat meestal kort de behandelmethode vermeld en hoe het met jouw klachten gaat. ook staat vermeld of je tevreden was over de behandeling. Deze brief krijg je vooraf altijd te lezen en moet je akkoord bevinden voordat deze opgestuurd mag worden.
- de gemeente krijgt naast jouw naam, adres en je geboortedatum ook jouw BSN nummer. Ook de namen en gegevens van jouw ouders worden door de gemeente automatisch opgehaald zodat er een beschikking wordt afgegeven. Een beschikking betekent dat je behandeld mag worden in onze praktijk. Soms vragen gemeenten ook andere gezondheidsgegevens, zoals bijvoorbeeld jouw klachten en welke doelen we stellen. Hierbij mag je altijd aangeven dat je dit niet wilt.

Verstrekking aan derden
We zullen zoals al eerder vermeld altijd toestemming vragen aan jou en jouw ouders voor het delen van jouw persoonsgegevens aan anderen. Meestal zal dit de verwijzer, huisarts of andere zorgpartijen zijn waar je ook in behandeling of begeleiding bent. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
We zullen de door jou vertrekt gegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Echter gezondheidsgegevens zoals klachten, gesprekken en diagnoses mogen wij nooit geven. Dit heeft te maken met beroepsgeheim. Ook bijvoorbeeld als we merken dat er gevaar is rondom jou, zullen wij actie ondernemen om dit te melden. Hiervoor hebben wij een meldcode huiselijk geweld.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Praktijk Berkers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Binnen de WGBO (wet op geneeskundige behandelovereenkomst) zijn we verplicht een bewaartermijn aan te houden van 15 jaar.

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
- we gebruiken een electronisch patiëntendossier (EPD). Dit is een veilig en betrouwbaar systeem en is NEN-7510 gecertificeerd. Ook gebruikt het EPD de ISAE3000 standaard. Wekelijks worden de servers getest of zijn aan de nieuwste kwetsbaarheden weerstand kunnen bieden. We gebruiken een EPD zodat er geen gegevens meer in een papieren dossier bewaard hoeven te worden. Alle ontvangen papieren formulieren worden ingescand en daarna vernietigd. Dit is wel zo veilig.
- Vóór 2018 zijn er wel nog papieren dossiers, deze worden bewaard in een afgesloten kast
- Computersystemen zijn beveiligd met een wachtwoord en een zogenaamde 2-factor authentication

Rechten omtrent je persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage en afschrift. Ondanks de bewaartermijn van 15 jaar kan jij ook verzoeken het dossier of delen ervan te verwijderen. Dit gaat niet zomaar en zal overleg vragen tussen verschillende partijen om tot overeenstemming te komen.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet uit met ons dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. je hebt het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is een toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

contactgegevens:
Praktijk Berkers
info@praktijkberkers.nl

Klachten

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien zijn je ouders of jij het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die je krijgt, de bejegening of andere zaken. Heb jij of jouw ouders vragen of klachten, laat het dan weten. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Het kan zijn dat je ontevreden blijft. Dan kan jij of jouw ouders contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en het verder afhandelen van een klacht.
Je kunt een klacht indienen via de website van Klacht & Company: www.klachtencompany.nl
Ook kan de klacht via email of schriftelijk worden aangeboden. De klacht komt altijd terecht bij een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met jouw ouders en mij naar een oplossing. Mocht dit niet lukken dan zal de klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie in Den Haag. De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.
Zie verder klachten - en geschillenregeling
Email: p3nl@klachtencompany.nl
Postadres: Klacht@company, Postbus 3106, 2601 DC Delft

U vindt hier het klachtenformulier dat u bij Klacht & Company kunt inleveren.

Je kunt ook eens kijken op de websites van de beroepsverenigingen waar ik lid van ben:
De klachtenregeling van het college van toezicht van het NVO (Nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen). Zie NVO site voor meer informatie of bel (030) 2322407
Daarnaast kun je ook informatie krijgen bij de SKJ. Dit is het kwaliteitsregister jeugd, waar ik ook lid van ben. Zie SKJ site voor meer informatie of bel met (030) 3036477